LAHIRNA : KAULANING NAGARA

PANCA SILA

(WADAH)

UCAP :

1. Ka-Tuhanan Anu Maha Esa, nya D A Y A kaula

2. Kama-nusaan , nya B A D A N kaula

3. Kabangsaan anu Buleud , nya B A K A T kaula

4. Kadaulatan rakyat , nya D A R A H kaula

5. Ka-adilan sosial , nya KACUKUPAN kaula

BATHINNA : KAULANING RASUL

PANCA DRIA

(EUSINA)

TEKAD :

1. Ka-endahan B U D I daya kaula = kajujuran

2. Ka-endahan R A S A badan kaula = kabageuran

3. Ka-endahan PANGARTI bakat kaula = kabeneran

4. Ka-endahan C I P T A darah kaula = kacageuran

5. Ka-endahan J I W A kacukupan kaula = ka-adilan

1. B U D I pangaping D A Y A (kebudayaan)

2. R A S A pangaping B A D A N (perasaan)

3. PANGARTI pangaping B A K A T (kasusilaan)

4. C I P T A pangaping D A R A H (kalungguhan)

5. J I W A pangaping KACUKUPAN (kasampurnaan)

TUWUHNA : DI ALAM KABEH : KAULANING GUSTI

PANCA DARMA

(KAWAJIBAN)

LAMPAH :

1. TI kaula KA Gusti KU : jujur

2. TI kama KA nusa KU : bageur

3. TI bhineka KA ika KU : bener

4. TI rah KA hayat KU : cageur

5. PULIH ka JATI, PULANG ka ASAL KU : adil

Sepi pamrih, rame gawe

Mamayu Ayuning Bawono

Suka – sirna – Utama – Badan sampurna

Advertisements